ลำดับที่ สถานี วันที่ เวลา ระยะทาง
จากทะเล
(Km.)
ความเค็ม
(g/l)
ค่าการนำ
ไฟฟ้า
(µS/cm)
ออกซิเจน
ในน้ำ
(mg/l)
กรด-ด่าง
(pH)
ของแข็ง
ละลายน้ํา
(mg/l)
อุณหภูมิ
(°C)
ระดับน้ำ
m.(MSL.)
อัตราการไหล
(m3/s)
อัตราความเร็ว
(m/s)
หมายเหตุ

เพิ่มขึ้น

(ปัจจุบัน > ครั้งล่าสุด)

ลดลง

(ปัจจุบัน < ครั้งล่าสุด)

ตัวเลขสีแดง

(สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน)

ตัวเลขสีส้ม

(สูงกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง)

ตัวเลขสีดำ

(ปกติ)

N/A

(อยู่ระหว่างบำรุงรักษา)

-

(ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์)